Chiến tranh ở Bắc Kỳ
Lieut. Sidney A. Staunton. U.S.N.

Chiến tranh ở Bắc Kỳ

Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông trân trọng giới thiệu tập nghiên cứu sắp được xuất bản về Bắc Kỳ giai đoạn Pháp đang hoàn tất cuộc xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Tập biên khảo dưới đây được xuất bản tại Boston, Massachusetts, Hoa kỳ vào năm 1884. Việt Nam đã không chỉ được công luận Hoa Kỳ biết đến trong các cuộc chiến tranh Đông Dương sau Thế Chiến II. Ngay trong câu mở đầu, tác giả, Sidney A. Stuanton đã viết: “Đông Kinh (Tong-King) [tức Bắc Kỳ] nhận được sự đề cập hàng ngày trong báo chí quần chúng trong nhiều tháng, nhưng có lẽ nó là một đề tài khá mù mờ trong đầu óc người đọc mà kiến thức về địa dư và chính trị Phương Đông vốn không được cập nhật bởi sự nghiên cứu thường xuyên.”

Tập biên khảo này được ấn hành ngay trong các ngày giờ mà người Pháp đang hoàn tất cuộc xâm chiếm và thiết lập chế độ thuộc địa lên toàn lãnh thổ Việt Nam, vì thế phản ảnh ít nhiều tình hình chính trị phức tạp đương thời của Việt Nam, nhất là ở Bắc Kỳ, mà theo tác giả, khi đó đã bị chiếm đóng quân sự gần như hoàn toàn bởi Trung Hoa. Tập biên khảo cũng có nhiều hình ảnh về Việt Nam phải được kể là quý hiếm vào lúc bầy giờ. Một trong các bức tranh vẽ cảnh một đám tang hoàng gia trên sông Hương mà chúng ta có thể ước đoán với một xác suất cao là bức họa về đám tang của vua Tự Đức, băng hà vào ngày 19 Tháng Bảy năm 1883.

Có thể xem đây là tập biên khảo với đầy đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu nghiêm chỉnh đầu tiên của Hoa Kỳ về Việt Nam, hơn 130 năm tính đến nay.

BÌNH LUẬN

CÙNG THỜI KỲ