Đối thoại với các phái đoàn Hoa Kỳ

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng

Chiến tranh ở Bắc Kỳ

Lieut. Sidney A. Staunton. U.S.N.

An Nam Truyện

Châu Hải Đường
4 Ấn phẩm

Nạn Đói Năm 1945 Ở Việt Nam

G.S Văn Tạo - G.S Furuta Moto

An Nam chí lược

Lê Tắc biên soạn

Việt Nam sử lược

Trần Trọng Kim